Logo Verkeersschool R. van der Meijden
Neem vrijblijvend contact met ons op

Verkeersschool van der Meijden in Sint-Oedenrode

Meer info >

Privacy verklaring

Verkeersschool R. van der Meijden

Wees gerust!

Wij geven om uw privavy.

Bekijk daarom hiernaast onze privacy verklaring, waarin we uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verkeersschool R vd Meijden, gevestigd aan Hortensiastraat 26, 5492 KB  Sint Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verkeersschoolvdmeijden.nl Hortensiastraat 26
5492 KB  Sint Oedenrode +31413471471

Robert en Laura van der Meijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Verkeersschool R vd Meijden Hij/zij is te bereiken via info@verkeersschoolvdmeijden.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verkeersschool R vd Meijden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkeersschoolvdmeijden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verkeersschool R vd Meijden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Verkeersschool R vd Meijden neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verkeersschool R vd Meijden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verkeersschool R vd Meijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verkeersschool R vd Meijden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verkeersschool R vd Meijden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verkeersschool R vd Meijden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkeersschool R vd Meijden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkeersschoolvdmeijden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verkeersschool R vd Meijden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verkeersschool R vd Meijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verkeersschoolvdmeijden.nl

Aanvulling bewaartermijn:
Wij gebruiken de peroonsgegevens uitsluitend voor aanvragen bij CBR en het fakturatiesysteem van Dation. Wij bewaren de persoonsgegevens maximaal 7 jaar ivm de boekjaren die we moeten bewaren bij de belastingdienst. Daarna wordt alles verwijderd.

Contact Verkeersschool van der Meijden

Hortensiastraat 26, 5492 KB Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Telefoon: 0413 - 471 471
Robert: 06 - 53 808 908
Laura: 06 - 505 12 901
Email: info@verkeersschoolvdmeijden.nl

© Verkeersschool van der Meijden | Privacy

Deze pagina delen via: